Nationaløkonomisk Tidsskrift

SENESTE


Seneste artikelChildren in the Aftermath of the Great Recession

Carsten Andersen, Mikkel Aagaard Houmark, Helena Skyt Nielsen & Michael Svarer

In this paper we study effects of mass layoffs on parents and their children in the aftermath of the Great Recession using staggered difference‐in‐differences (DiD). We exploit quasi‐experimental variation in announcements of mass layoffs in Danish firms in 2008‐2019. We document that parents exposed to a mass layoff during and immediately after the Great Recession are negatively affected 6 years after the event; more so and for a longer period of time for parents at high risk of long term unemployment. Perhaps surprisingly, we find no overall significant negative effects of parental mass layoffs on children; neither academic achievement, absenteeism nor well‐being are affected. We even find some positive effects for the children of parents who were more adversely affected by the layoff, consistent with an increase in parental time investment following unemployment. This last finding would not have appeared using a traditional two‐way fixed effects approach, which appears to be biased towards zero in our setting

(Issue no. 1/Vol. 2022)


Menneskets kolonisering af Jorden og forskelligartede samfundsudviklinger

Marc Klemp

I denne artikel giver jeg et overblik over forskningen i en dybtliggende årsag til forskelle i økonomisk udvikling og andre samfundsforhold på tværs af verdens-befolkninger. Forskningen udnytter, at menneskets udvandring fra Afrika for 60 til 90 tusinde år siden har påvirket den globale fordeling af befolkningsdiversitet til at undersøge virkningen af befolkningsdiversitet på økonomisk udvikling, borgerkrig, politiske institutioner, mellemmenneskelig tillid, og andre samfunds-forhold på tværs af lande, regioner og folkeslag. Forskningen har blandt andet vist, at befolkningsdiversitet (i) har en positiv virkning på indkomst per indbyg-ger i mere homogene befolkninger, en negativ effekt i mere heterogene befolk-ninger og forklarer mellem 16% og 26% af den variation i indkomst per indbyg-ger, som ikke kan forklares ved andre grundlæggende variable, (ii) forøger risi-koen for, og alvorligheden af, borgerkrig og civile konflikter samt (iii) fremmer innovation og mindsker mellemmenneskelig tillid.

(Issue no. 1/Vol. 2022)


Economic policy lessons from two years with the Covid-19 pandemic

Torben M. Andersen, Philipp J.H. Schröder & Michael Svarer

The paper provides a discussion and summary of the main economic policy les-sons learned from the Covid-19 pandemic. First, we discuss how managing the series of partial restrictions on activity and reopenings since March 2020 involves a complex trade-off between health, the economy, public well-being and constitu-tional rights, and provide insights on how the trade-offs can be operationalised to assist the political process. Second, we survey the literature on the effectiveness of various containment measures that have been implemented across the globe to constrain the corona pandemic. Third, we analyse the anatomy of the business cycle in the last two years, which significantly differs from standard business cy-cles due to the nature of the shock and the unconventional policy measures that have been used. Fourth, we discuss the value of the extensive short-time-work program (STW-program) introduced to preserve job matches. Fifth, a novel type of policy measures directed at supporting businesses are analysed. Sixth, we ar-gue that since the prospect of a corona-free world probably is not imminent, it is advisable to maintain a well-designed emergency program that builds on revac-cination programs, surveillance of the epidemic situation, and a package of rele-vant policy instruments that can be easily scaled if the situation escalates.

(Issue no. 1/Vol. 2022)


Kære læsere af Nationaløkonomisk Tidsskrift

Jeg har med stor glæde overtaget opgaven som redaktør for Nationaløkonomisk Tidsskrift.
   Det er et tidsskrift med stolte traditioner, som første gang blev udgivet i 1873, hvilket gør det til et af de ældste tidsskrifter i verden. Der er derfor en lang historie af bygge videre på, men en ny redaktør er også en anledning til sammen med redaktionsudvalget at genoverveje, hvad den redaktionelle linje skal være fremover.
   Det har vi gjort, og vores ambition er, at NØT skal være et tidsskrift, der bliver læst af forskere såvel som nuværende og tidligere ansatte i centraladministrationen, tænketanke o.lign., samt alle andre med en interesse i økonomiske problemstillinger. NØT skal fokusere på dansk økonomi. Det er derfor helt centralt, at de artikler, der publiceres, skal bidrage med ny viden, der er relevant i forhold til problemstillinger indenfor dansk økonomi. Til gengæld skal NØT favne bredt i forhold til emner indenfor såvel mikroøkonomi, makroøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, politisk økonomi mm.
   De artikler, der publiceres, skal i forhold til kvaliteten af analyserne leve op til den standard, der er »state of the art« indenfor forskning i økonomiske problemstillinger. Der kan publiceres artikler på såvel engelsk og dansk.
   Relevans kan i mange tilfælde hænge sammen med aktualitet. Det er derfor en klar ambition, at de artikler, der sendes til NØT, skal vurderes hurtigt, så tiden mellem udarbejdelse af forskning og publicering er så kort som muligt. Instruktionen til referees vil derfor også være, at de skal have fokus på kvaliteten af det foreliggende materiale, og der skal ikke være lange forløb, hvor artiklen eventuelt udvides med ekstra analyser, som også kunne være interessante. Mere konkret er ambitionen, at alle indsendte artikler i første runde enten bliver forkastet eller accepteret betinget af revisioner, der er nødvendige i forhold til at sikre den nødvendige kvalitet. Og der bør foreligge en beslutningen indenfor 3 måneder efter, at artiklen er modtaget af NØT.
   Et anerkendt tidsskrift er ikke kun afhængig af kvaliteten af de artikler, der publiceres, men også af den kvantitet, der ligger i, at læserne kan forvente, at der med jævne mellemrum kommer nye artikler. Det er derfor ambitionen, at der årligt publiceres ca. 10 artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift. For at opnå det mål kræver det, at forskere bakker op om tidsskriftet. Der skal derfor herfra lyde en stor opfordring til, at forskere på universiteter, i centraladministrationen, i tænketanke og andre steder, hvor der udarbejdes økonomisk forskning, støtter op om et stærkt dansk økonomisk fagtidsskrift ved at sende deres forskning med relevans for dansk økonomi til Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Med venlig hilsen

Jan Rose Skaksen

REDAKTIONRedaktør (ansvarshavende)


Jan Rose Skaksen
Forskningschef
Rockwoolfonden
jrs@rff.dk

Redaktion


Niels Johannesen

Associate Professor

Økonomisk Institut

Københavns Universitet

niels.johannesen@econ.ku.dk

Torben Tranæs
Forskningsdirektør
VIVE
ttr@vive.dkMarianne Simonsen
Professor
Department of Economics and Business
Århus Universitet
msimonsen@econ.au.dk

Lisbeth Funding la Cour
Professor mso of Time Series Econometrics
Department of Economics
Copenhaven Business School
llc.eco@cbs.dk

OM TIDSSKRIFTET


Om Nationaløkonomisk Tidsskrift (ISSN: 2246-6444)

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.


Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden og fx ældre end Quarterly Journal of Economics ( etableret 1886), Journal of Political Economy (1892), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) og Review of Economics Studies (1933). Artiklerne bør være så let læselige som muligt og skulle gerne rette sig mod at formidle økonomisk forskning så bredt som muligt.


Facebook: Besøg tidsskriftet på FacebookNATIONALØKONOMISK FORENING


Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.


Nationaløkonomisk Forenings hjemmesideKontakt til Nationaløkonomisk Forening

Sekretær:
Rasmus Rold Sørensen
Danmarks Nationalbank
Langelinje Allé 47
2100 København Ø
nof@nationalbanken.dk
Tlf. 33 63 62 96


Kassererfunktion:
Jan Henriksen
Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K
jbh@fida.dk
Tlf. 30 16 10 30


Formand:
Direktør Jacob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
jah@kfst.dk
Tlf: 31 32 11 79
SPONSORER


  • Danske Bank
  • BRFkredit
  • Finansrådet
  • Økonomisk Institut, KU
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • De Økonomiske Råd
  • Nationalbanken